بازدیدهای انفرادی

بازدید انفرادی

۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید از فضای دلنشین باغ گیاه شناسی ملی ایران به صورت انفرادی

بازدیدهای انفرادی

بازدید موزه حشرات

تماس بگیرید

بازدید بیش ۳۰۰۰۰ گونه حشرات در موزه حشرات باغ گیاه شناسی به همراه بازدید از باغ گیاه شناسی