بازدید دانشجویی

بازدید دانشجویی

تماس بگیرید

بازدید از قطعات مختلف باغ گیاهشناسی با توضیحاتی تخصصی متناسب با گروه بازدید کننده

بازدید دانش آموزی

بازدید دانش آموزی

تماس بگیرید

بازدید از مناطق مختلف باغ گیاه‌شناسی با توضیحاتی مرتبط با مطالب کتاب درسی هر پایه

بازدید اساتید و محققان

بازدید اساتید و محققان

تماس بگیرید

بازدید اساتید و محققان از باغ ملی گیاه شناسی ایران

بازدید سازمان ها و نهادها

بازدید شرکت ها و سازمان ها

تماس بگیرید

این مجموعه بازدید قابل استفاده برای کارکنان کلیه موسسات، ارگانها و شرکت ها می باشد

بازدید بازنشستگان

بازدید بازنشستگان

تماس بگیرید

این مجموعه بازدید قابل استفاده برای کلیه افراد با کارت بازنشستگی و یا گروه‌های بازنشستگان است صندوق بازنشستگی است

بازدیدهای گروهی

بازدید گروهی

تماس بگیرید

این مجموعه بازدید قابل استفاده برای کلیه افراد اعم می باشد، NGOها، انجمن ها و سایر افراد می باشد